Ενημέρωση για ρυθμίσεις χρεών και ταμειακές μηχανές

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

 

Σύμφωνα με τον Ν.4764/20 (ΦΕΚΑ 256/23-12-20) σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α & Νομικά τους Πρόσωπα (άρθρο 165)

AΡ. 165.

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Β) Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών ΦΗΜ (άρθρο 77) & Απόφαση του Διοικητή της ΑΔΕΕ (Δελτίο Τύπου ΑΔΕΕ 23-12-20).

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή.

Σας εφιστούμε την προσοχή για την δυνατότητα που παρέχεται από τον Νόμο για εκπρόθεσμη δήλωση απώλειας ή παύσης ταμειακής φορολογικής μηχανής μέχρι 31-3-21, χωρίς επιβολή προστίμου που αντιστοιχεί στο 15% του ετησίου τζίρου.