Νομιμοποιητικά έγγραφα εκλογών (NEA Μέλη)

Κάθε Επαγγελματική Οργάνωση έχει ισχύ σύμφωνα με το Ν. 1712 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τα 3 χρόνια. Θα πρέπει να ελέγξετε όμως τη θητεία που προβλέπει το Καταστατικό του Σωματείου σας γιατί σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται 2 χρόνια. Καλό θα ήταν να γίνει και μια Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση-επικαιροποίηση του Καταστατικού σας σύμφωνα με το Ν. 1712 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Θα πρέπει λοιπόν εγκαίρως και πριν τη λήξη της θητείας των Οργάνων Διοίκησης να φροντίσετε για την προκήρυξη των Εκλογών σας.

Οι Εκλογές γίνονται με την παρουσία Δικηγόρου. μετά απο σχετική αίτησή σας στο Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο Σύλλογός σας.

Σε περίπτωση που έχει λήξει η θητεία των Οργάνων Διοίκησης και δεν έχετε κάνει εκλογές, θα πρέπει να ζητήσετε προσωρινή Διοίκηση απο το αρμόδιο Πρωτοδικείο και σύμφωνα με την απόφαση αυτή να κάνετε τις εκλογές σας στο χρονικό όριο που προβλέπει η απόφαση.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας αίτηση προς το ΔΣ της ΠΟΕΣΕ για την ένταξη του Σωματείου στο μητρώο της ΠΟΕΣΕ, υπόδειγμα καταστατικού σωματείου όπως και υπόδειγματα αίτησης στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για τον ορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου για να παραστεί στις αρχαιρεσίες και αίτηση ένταξης επαγγελματία σε σωματείο:

1. Αίτηση ένταξης του Σωματείου (προς το ΔΣ της ΠΟΕΣΕ)

2. Υπόδειγμα Καταστατικού Σωματείου

3. Υπόδειγμα αίτησης για ένταξη επαγγελματία σε Σωματείο

4. Αίτηση σε Δικηγορικό Σύλλογο

Για ένα πλήρη και σωστό φάκελο θα πρέπει να προσκομίσετε στην Ομοσπονδία όλα τα παρακάτω Έντυπα Εκλογών Σωματείου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα (ανάλογα όπου απαιτείται απο το Προεδρείο της ΓΣ, απο Δικηγόρο, κλπ). Δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω:

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η επιλογή της Κύριας και Δεύτερης Ομοσπονδίας, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της ΓΣ και σφραγισμένο.

2. Κατάσταση παρουσίας Γεν. Συνέλευσης σωματείου υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της ΓΣ και σφραγισμένο.

3. Αντίγραφο της πράξης ορισμού του Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και την διενέργεια των αρχαιρεσιών (δικηγόρου).

4. Πρακτικό της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών υπογεγραμμένο από τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο αυτής (δικηγόρο).

5. Πρακτικό των αρχαιρεσιών του Σωματείου υπογεγραμμένο από τα Μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και τον Πρόεδρο αυτή-δικηγόρο (Γνήσιο αντίγραφο θεωρημένο από το Πρωτοδικείο).

6. Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Πρόεδρο αυτής (δικηγόρο) και θεωρημένα από το Πρωτοδικείο.

· A' Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας (Μέλη Διοίκησης)

· Β' Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας (Αντιπρόσωποι)

7. Μητρώο μελών του σωματείου που θα περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ για κάθε μέλος τα παρακάτω στοιχεία:

· Όνομα–Επώνυμο–Όνομα πατρός

· Διεύθυνση

· Επάγγελμα

· ΑΦΜ

· Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

8. Πίνακας μελών Δ.Σ. και αντιπροσώπων με πλήρη στοιχεία (δ/νσεις και τηλέφωνα), καθώς και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα.

9. Ισχύον Καταστατικό του σωματείου.