Κήρυξη ως υποχρεωτική η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Επισιτισμού 2023-2025

Κήρυξη ως υποχρεωτική η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Επισιτισμού 2023-2025

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄3942/17-6-2023 κηρύσσεται υποχρεωτική από 17/6/2023 για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του Κλάδου η από 12.6.2023 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας με διάρκεια ισχύος από 1η Μαρτίου 2023 έως 28η Φεβρουαρίου 2025

Σύμφωνα με τη νέα ΣΣΕ:

Παραμένει το 5ήμερο απασχόλησης με 40ωρη εργασία και 2 ημέρες ανάπαυση. Ωστόσο επιτρέπεται και η εργασία 6ης μέρας χωρίς προσαύξηση και εφόσον δεν υπάρχει εβδομαδιαία υπέρβαση του ορίου των 48 ωρών. Η 6η μέρα αμείβεται με το κανονικό ημερομίσθιο συν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Εφόσον η εργασία λαμβάνει χώρα κατά την Κυριακή ή άλλη θεσμοθετημένη αργία το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 75%.

Τα ως άνω ισχύουν και για την μερική απασχόληση.

Η αμοιβή των σερβιτόρων και βοηθών αυτών γίνεται είτε με ποσοστά (τεκμαρτά ημερομίσθια) είτε με μισθό, εφόσον συμφωνηθεί και υπογραφεί η σχετική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου. Στην περίπτωση του μισθού το ημερομίσθιο έχει καθοριστεί στα 45 ευρώ για τους σερβιτόρους και 35,65 ευρώ για τους βοηθούς αυτών. Επίσης ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός του σερβιτόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τα 990 ευρώ και του βοηθού κάτω από 784,30 ευρώ.

Διατηρούνται όλα τα νόμιμα επιδόματα (γάμου, εποχικής απασχόλησης, τουριστικής εκπαίδευσης, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακού επιδόματος κλπ).

Προϋπηρεσία:

  • Όλες οι ειδικότητες της Περίπτωσης Iτης ΣΣΕ με εξαίρεση τους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους: Χορηγείται επίδομα πολυετίας ύψους 4,63 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας.
  • Σερβιτόροι – Βοηθοί σερβιτόροι Περίπτωσης IΣΣΕ: επίδομα τριετίας 5% επί του βασικού μισθού της ΣΣΕ.
  • Ειδικότητες Περίπτωσης IIΣΣΕ με εξαίρεση τους σερβιτόρους: επίδομα τριετίας 5% επί του βασικού μισθού της ΣΣΕ και μέχρι 5 τριετίες.
  • Σερβιτόροι Περίπτωσης IIΣΣΕ: επίδομα τριετίας 10% υπολογιζόμενο επί του συμβολικού τους μισθού (155 ευρώ) και μέχρι 5 τριετίες.
  • Διανομείς και των δυο περιπτώσεων: επίδομα τριετίας 10% επί του βασικού μισθού της ΣΣΕ και μέχρι 3 τριετίες.

Δείτε εδώ την υπογεγραμμένη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας