Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον Κλάδο

Μετά από παρέμβασή μας στο Υπουργείο Εργασίας, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες του Κλάδου της Εστίασης που θέλουν να λειτουργήσουν την Κυριακή του ΠΑΣΧΑ ή και άλλες ημέρες με το σύστημα TAKEAWAY (πακέτο), ότι το Υπουργείο Εργασίας με την υπ. αρ. 14676/253/2020 εγκύκλιό του “Διευκρινίσεις επί της με αριθμό 12998/232/23-3-20 ΚΥΑ (Β΄ 1078)” ορίζει στο κεφ. Γ:

“Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, για έκτακτες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες:

§ 2. Επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν για κάλυψη αυτής της ανάγκης, είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν της έναρξης πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.”

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.