Διαδικασία Αρχαιρεσιών, σχετική Νομοθεσία και Έντυπα Εκλογών

 

 Κάθε Επαγγελματική Οργάνωση έχει ισχύ σύμφωνα με το Ν. 1712 τα 3 χρόνια. Θα πρέπει να ελέγξετε όμως τη θητεία που προβλέπει το Καταστατικό του Σωματείου σας γιατί σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται 2 χρόνια. Καλό θα ήταν να γίνει και μια Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση-επικαιροποίηση του Καταστατικού σας σύμφωνα με το Ν. 1712. Θα πρέπει λοιπόν εγκαίρως και πριν τη λήξη της θητείας των Οργάνων Διοίκησης να φροντίσετε για την προκήρυξη των Εκλογών σας. 

Οι Εκλογές γίνονται με την παρουσία Δικηγόρου. μετά απο σχετική αίτησή σας στο Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο Σύλλογός σας.

Σε περίπτωση που έχει λήξει η θητεία των Οργάνων Διοίκησης και δεν έχετε κάνει εκλογές, θα πρέπει να ζητήσετε προσωρινή Διοίκηση απο το αρμόδιο Πρωτοδικείο και σύμφωνα με την απόφαση αυτή να κάνετε τις εκλογές σας στο χρονικό όριο που προβλέπει η απόφαση.

Για ένα πλήρη και σωστό φάκελο θα πρέπει να προσκομίσετε στην Ομοσπονδία όλα τα παρακάτω Έντυπα Εκλογών Σωματείουσφραγισμένα και υπογεγραμμένα (ανάλογα όπου απαιτείται απο το Προεδρείο της ΓΣ, απο Δικηγόρο, κλπ).

 

Διαβάστε το Ν. 1712 ο οποίος αφορά στη λειτουργία των Επαγγελματικών Οργανώσεων

N. 1712/1987 : Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

 

Υπόδειγμα Καταστατικού (κατεβάστε το αρχείο):

Έντυπα Εκλογών Σωματείου (κατεβάστε τα αρχεία):