Καταστατικό Π.Ο.Ε.Σ.Ε.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 37 με το παρόν άρθρα και με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στη Αθήνα σήμερα την 09/11/2004.